การเขียนประวัติ คำไว้อาลัย ของผู้เสียชีวิตในงานพิธีฌาปนกิจ

การเขียนประวัติ คำไว้อาลัย ของผู้เสียชีวิตในงานพิธีฌาปนกิจ

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตและคำไว้อาลัยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่นิยมทำในวันฌาปนกิจ เพื่อแสดงความอาลัย ความรัก ความเคารพต่อผู้เสียชีวิต ให้แขกที่มางานทราบถึงประวัติระลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้วายชนนท์ทำไว้ในเมื่อตอนมีชีวิต โดยส่วนมากผู้อ่านประวัติจะเป็นบุคคลในครอบครัว แต่ถ้าอยู่ในช่วงเศร้าเสียใจไม่สามารถอ่านคำอาลัยก็สามารถให้พิธีกรดำเนินการแทนได้
 
ในบทความนี้นิราลัยได้นำตัวอย่างการเขียนประวัติและคำอาลัยต่อผู้วายชนนท์ และกำหนดการพิธีฌาปนกิจมาให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้งานได้ โดยกดปุ่ม ดาว์นโหลดไฟล์ที่ด้านล่างสุดของบทความ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน
 
นิราลัยขอแสดงความเสียใจหากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพราะเราเข้าใจคุณนิราลัยยินดีเข้ามาช่วยเหลือให้งานทางด้านพิธีการต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี นิราลัย เป็นออร์แกไนซ์รับจัดงานศพครบวงจร เรามีบริการครบทุกรูปแบบ ทั้งงานไทยและงานจีน มีบริการทุกอย่างครบทุกรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้บริการ เริ่มต้นตั้งแต่การขนย้ายศพ จองศาลาวัด จัดพิธี จัดดอกไม้ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทีมงานภายในงาน ไปจนถึงช่างภาพ นอกจากงานศพแล้วก็ยังมี รับจัดกงเต๊ก พิธีลอยอังคาร  ออกสุสาน งานบุญประเภทต่าง ๆ อีกมากมายที่เรานั้นให้บริการ
เราเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าการสูญเสียเป็นเรื่องที่ทำใจยาก ดังนั้น นิราลัย จึงพร้อมแบ่งเบาภาระของคุณให้ได้มากที่สุด
 

ตัวอย่างคำอาลัยและประวัติผู้วายชนนท์

 
กราบนมัสการ……………………………………………………………………………………………….
ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ ที่เคารพอย่างสูง
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………..
ประธานในพิธี และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ขอน้อมส่ง วิญญาณ สู่สวรรค์
โลกจาบัลย์ อาลัย ให้หวนหา
…………………………………ท่านจากลา
สู่ฟากฟ้า แดนดิน ถิ่นวิมาน
 
สรีระอันไร้วิญญาณซึ่งประดิษฐานรอรับการประกอบพิธีฌาปนกิจศพเบื้องหน้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในขณะนี้คือสรีระศพของ(ชื่อผู้วายชนนท์)               ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ที่เสียสละเวลาเดินทางมาเป็นเกียรติร่วมบำเพ็ญกุศลในพิธีฌาปนกิจคุณ (ชื่อผู้วายชนนท์)  ในวันนี้กระผม …………………………………………………………… รับหน้าที่เป็นศาสนพิธีกร ครับ
 
ขออนุญาตเรียนลำดับพิธีการให้ท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติได้รับทราบ
ดังต่อไปนี้
ลำดับแรก เป็นการบำเพ็ญกุศลหน้าเมรุด้วยการทอดผ้าบังสุกุล
ลำดับที่ ๒ อ่านประวัติย่อและคำสดุดีเกียรติคุณผู้วายชนม์รวมทั้งยืนไว้อาลัย
และลำดับสุดท้าย ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล และประกอบพิธีฌาปนกิจ
ในส่วนเบื้องต้น เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่คุณ………………………………………………
 
 
เจ้าภาพจะบำเพ็ญกุศลหน้าเมรุ ด้วยการเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ทอดผ้าบังสุกุล
(ชื่อ-นามสกุล)………………………………………………
(ตำแหน่ง)………………………………………………
 
(ชื่อ-นามสกุล)………………………………………………
(ตำแหน่ง)………………………………………………
 
ทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญครับ และพร้อมกันนี้ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ ๑ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
ขอกราบนิมนต์ครับ
(นำเข้าสู่พิธีการ ต่อไป)
ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ก่อนที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายกระผมขอนำประวัติย่อและคำสดุดีเกียรติคุณของคุณ………………………………………………มาเรียนให้ผู้มีเกียรติเพื่อได้กรุณาทราบโดยสังเขปดังนี้
 
ประวัติย่อและคำสดุดีเกียรติคุณ
(ชื่อผู้วายชนนท์) เป็นบุตร คนที่ …… ของนาย ……….. และ นาง ……………. เกิดเมื่อวันที่ ……………………….
จังหวัด …………………….
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน …… ท่าน ดังนี้
๑ คุณ ………………………………… 
๒ คุณ …………………………………
๓ คุณ …………………………………
๔ คุณ …………………………………
๕ คุณ …………………………………
๖ คุณ …………………………………
 
ประวัติการศึกษา
ท่านสำเร็จการศึกษาดังนี้
- ระดับชั้น………………………………… โรงเรียน…………………………………
 
 
 
สถานภาพการสมรส
ต่อมา(ชื่อผู้วายชนนท์)  และคุณ……………………… ได้สมรสกันที่จังหวัด…………………… มีบุตรและธิดา
จำนวน…….ท่าน ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุล)………………………………………………
(ตำแหน่ง)………………………………………………
 
(ชื่อ-นามสกุล)………………………………………………
(ตำแหน่ง)………………………………………………
 
(ชื่อ-นามสกุล)………………………………………………
(ตำแหน่ง)………………………………………………
 
 
 
 
อุปนิสัย
อุปนิสัยส่วนตัว ท่านเป็นคนสุภาพอ่อนโยน โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตาห่วงใยคนรอบข้างเสมอ จนเป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานญาติพี่น้อง และบุคคลที่ได้รู้จักท่านในด้านศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์
ในด้านครอบครัวท่าน ได้เป็นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำของครอบครัวอย่างดียิ่ง
เป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันและกัน ให้ความห่วงใยบุตร ธิดาทั้งร่างกายและจิตใจ
ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างยิ่ง อีกทั้งยังส่งเสริมให้
บุตร ธิดา ได้รับการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงทำให้ประสบผลสำเร็จในอาชีพ
และหน้าที่การงานเป็นอย่างดี ตามที่ปรากฎในเวลานี้
 
สาเหตุของการเสียชีวิต
(ชื่อผู้วายชนนท์)
ท่านได้ล้มป่วยด้วยโรค…………………… และเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาล…………………… แม้จะได้รับการดูแลจาก คณะแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดีก็เหลือวิสัย
และสุดท้ายท่านถึงแก่กรรมด้วย อาการอันสงบเมื่อวันที่ ……………………………. เวลา …………… น.
รวมสิริอายุได้ …….. ปี  ………. เดือน  
 
ขออันเชิญดวงวิญญาณขึ้นผ่านฟ้า                    ขออันเชิญเทวดาทุกแห่งหน
รับวิญญาณของท่านไว้เบื้องบน                          บุญกุศลที่ท่านได้สร้างไว้
เชิญไว้บนปรางค์มาศปราสาทสวรรค์                  เกษมสันต์สิ้นทุกข์สุขสดใส
เสวยสุขอิ่มเอมเปรมฤทัย                                    จวบสุดท้ายสู่สถานนิพพานเทอญไว้อาลัย
 
 
 
ไว้อาลัย
ลำดับต่อไป กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธี และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติยืนขึ้น เพื่อแสดงความไว้อาลัย แด่ดวงจิตวิญญาณผู้วายชนม์ เป็นเวลา ๑ นาทีโดยประมาณ ขอเรียนเชิญครับ
 
กล่าวคำอุทิศกุศล (กล่าวหรือยืนสงบนิ่ง)
แด่ดวงจิตวิญญาณ (ชื่อผู้วายชนนท์) กรรมใดหากท่านและข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อกัน ด้วยกาย วาจา ใจ ตั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยมีเจตนาหรือหาไม่ก็ตามขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อกันด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ผู้วายชนม์ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา ด้วยตัวของท่าน ตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาหลานๆ และญาติมิตร ได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทาน อุทิศให้ท่านในกาลครั้งนี้ จงรวมกันเป็นพลวปัจจัยส่งให้ผู้วายชนม์ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขใน  ทิพยวิมาน สุคติสถานในสัมปรายภพด้วยเทอญ ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญนั่งลง
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
บัดนี้ถึงกำหนดการฌาปนกิจศพ………………………………………………………..แล้ว
คณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญ
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………
ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีฌาปนกิจศพตามลำดับ
ขอเรียนเชิญ ครับ
พร้อมกันนี้ขอกรานิมนต์.…………………………………………………………………………………………
ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้โปรดเมตตา พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ขอกราบนิมนต์ครับ
(เพื่อเป็นไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ขอเรียนเชิญทุกท่านกรุณาลุกขึ้นยืน)
และขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้เกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทน์ โดยสามารถขึ้นได้ทั้งบันไดด้านซ้ายและด้านขวา และลงด้านหน้าเพื่อรับของที่ระลึกจากบุตรธิดาหลานๆ
หลังจากทุกท่านวางดอกไม้จันทน์เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะจัดสถานที่สักครู่ และจะเป็นพิธีเผาจริงครับ โดยจะเรียนเชิญ……………………………………………………เป็นประธานในพิธีเผาจริง
ในนามของครอบครัว "………………………………" ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ
พระสงฆ์ทุกรูป เจ้าหน้าที่ศาลา เจ้าหน้าที่เมรุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุก
ท่านที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในการฌาปนกิจศพ
………………………………ในวันนี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความ ปลอดภัยครับ
 
 
 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ การเขียนประวัติ คำไว้อาลัย ของผู้เสียชีวิตในงานพิธีฌาปนกิจ

สนใจติดต่อสอบถาม

นิราลัย 091-887-2038, 090-978-4128
lineID : @nirarai
 
 
 
 
 


บทความที่เกี่ยวข้อง

พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พิธีพระราชทานเพลิงศพ

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ใครสามารถได้บ้าง และทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
ประวัติวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และข้อมูลติดต่อ
ประวัติวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และข้อมูลติดต่อ

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของความเป็นชาติไทยมาอย่างยาวนาน

อ่านเพิ่มเติม
4 เหตุผลที่คุณควรใช้บริการออร์แกไนซ์รับจัดงานศพ
4 เหตุผลที่คุณควรใช้บริการออร์แกไนซ์รับจัดงานศพ

แม้บริการออร์แกไนซ์รับจัดงานศพ จะเป็นบริการที่หลายคนไม่อยากนึกถึง เนื่องจากการสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง และคนรอบข้าง แต่ความตายคือสัจธรรมของชีวิต

อ่านเพิ่มเติม